Životní pojištění

Drobečková navigace

Životní pojištění vás chrání v případě, že nebudete moci naplňovat vaše materiální potřeby či vaše smrt způsobí nouzi osobám na vás finančně závislých.

Životní pojištění patří mezi základní pojištění osob. Kryje riziko smrti a/nebo riziko dožití se věku (dne) určeného pojistnou smlouvou jako konec pojištění. Nárok na pojistné plnění vznikne buď v případě ztráty života pojištěné/ho, nebo v případě dovršení sjednaného okamžiku. 

Chrání pojištěnou osobu v situaci, kdy se ocitne bez dostatečného příjmu, aby mohla nadále naplňovat své materiální potřeby, či osobu blízkou ve finanční nouzi, do které se dostala smrtí pojištěné/ho 

Pojišťovny na českém trhu nabízejí pojištění rizik smrti a dožití současně v jedné smlouvě, ale oboje lze pojistit odděleně.

Životní pojištění je možné rozšířit o důchodové pojištění, pracovní neschopnost a  trvalé následky způsobené nemocí či úrazem (tzv. invalidita), dále o svatební pojištění a  pojištění prostředků na výživu dětí .

Na výběr je z několika variant:

Investiční životní

Investiční životní pojištění zajišťuje pojistné plnění v případě smrti i dožití. Při pojištění rizika smrti umožňuje investici pojistného do podílových fondů (investiční riziko nese pojištěný/á), což v praxi vypadá tak, že ze zaplaceného pojistného nakoupí pojišťovna podílové jednotky, které vloží na účet pojištěného. Hodnotu účtu pak určuje dohodnutá investiční strategie a pojišťovna si automaticky strhává poplatky a náklady na ochranu pojistného.

Rozložení finančních prostředků mezi podílové fondy je možno v průběhu trvání pojištění měnit a v případě úmrtí se vyplácí buď smluvně dohodnutá pojistná částka, nebo aktuální hodnota účtu pojištěného (případně obojí). V případě dožitíse vždy vyplácí aktuální hodnota účtu pojištěného. 

Siggy tuto variantu pojištění doporučuje osobám, které chtějí dlouhodobě zhodnocovat své finanční prostředky, aktivně ovlivňovat spořicí složku a akceptují míru rizika zvolené investice.

Daňová uznatelnost se řídí zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitálové životní

Kapitálové životní pojištěnízajišťuje pojistné plnění v případě smrti i dožití. Pojistná částka může být v tomto případě pro obě rizika stejná, nebo se lišit. Po stržení poplatků a nákladů na ochranu pojistného se zbývajícíčást pojistného použije k vytvoření rezervy pojištění, která se zhodnocuje.

Siggy doporučujezaměřit pozornost raději na rizikové životní pojištění (viz níže). Kapitálové životní pojištění bývá často zaměňováno za spoření, ale tuto funkci rozhodně neplní.

Daňová uznatelnost se řídí zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Rizikové životní 

Rizikové životní pojištění zajišťuje pojistné plnění pouze v případě smrti pojištěného. V případě ukončení pojistné smlouvy jiným způsobem se pojistné plnění nevyplácí. Pojistné se nezhodnocuje, celé se využije ke krytí poplatků a nákladů na ochranu pojistného.

Siggy doporučuje tuto variantu pojištění doporučuje osobám, které chtějí zabezpečit osoby blízké, nebo chtějí výnosy z pojištění převést ve prospěch jiného subjektu (vinkulace pojištění, např. ve prospěch banky v případě hypotéky).

Na tento typ pojištění se nevztahuje daňová uznatelnost.

Univerzální (flexibilní) životní pojištění

Univerzální(flexibilní)životní pojištěnízajišťuje pojistné plnění pouze v případě smrti. Pojištění se vyznačuje možností kdykoliv změnit poměr finančních prostředků vynaložených na ochranu pojistného a poplatky tak, aby zhodnocovaná část byla v závislosti na výši pojistné částky a pojistného nejvýhodnější.

Siggy tuto variantu pojištění doporučuje osobám, které chtějí zabezpečit osoby blízké, mít garantované zhodnocení finančních prostředků a během pojištění s nimi volně nakládat.

Daňová uznatelnost se řídí zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění zajišťuje pojistné plnění v případě dožití, které se vyplácí formou důchodu buď doživotně, po stanovenou dobu, nebo jednorázově. Po stržení poplatků a nákladů na ochranu pojistného se zbývající část pojistného použije k vytvoření rezervy pojištění, která se zhodnocuje.

Siggy tuto variantu pojištění doporučuje osobám, které si chtějí zabezpečit propad příjmů v důchodovém věku.

Daňová uznatelnost se řídí zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Vkladové životní pojištění

Vkladové životní pojištěnízajišťuje pojistné plnění v případě dožití a funguje na principu návratného vkladu (v případě úmrtí pojištěného). Finanční prostředky lze vkládat a vybírat během celé doby trvání pojištění.

Siggytuto variantu pojištění doporučuje osobám, které chtějí mít garantovanou částku v případě dožití, garantované zhodnocení financí a zároveň chtějí mít možnost s vloženými prostředky nakládat.

Daňová uznatelnost se řídí zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

K zabezpečení dětí může sloužit jakékoliv životní pojištění, existují však takové formy, které nabízejí výhody speciálně pro mládež a studující.

Připravujeme…
Chcete se o novinkách dozvědět jako první? Odebírejte náš newsletter